Executive OFFICE

 

President                             

Goh Eng Han

ARTISTIC DEVELOPMENT      

Christopher Cheong

TREASURER              

Edward Neo

Community Engagement  

Brenda Koh

 

MANAGEMENT OFFICE

 

Members                              

Daniel Ang

Rachael Chan

Daniel Cheng    

Xavier Chia

Goh Ying Xiang

Lee Jinjun

Lieu Kah Yen

Alwyn Loy

Elicia Neo

Ng Way

Oliver Tan

Tan Yao Cong

Toh Xue Qian

Wu Tianhao