Executive OFFICE

 

President                             

Goh Eng Han

TREASURER              

Edward Neo

ARTISTIC DEVELOPMENT      

Christopher Cheong

Community Engagement  

Rachael Chan

Operations             

Tan Yao Cong

Librarian             

Wu Tianhao

 

MANAGEMENT OFFICE

 

Members                              

Daniel Ang

Daniel Cheng    

Xavier Chia

Goh Ying Xiang

Lam Hoyan

Lee Jinjun

Lieu Kah Yen

Gloria Loo

Alwyn Loy

Miao Kaiwen

Elicia Neo

Ng Way

Chester Tan

Oliver Tan

Toh Xue Qian

Jordan Yoong